Archive for juni, 2011

Referat fra Brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011 – 6. til 7. juni

09.06.11
Dag 1

Vi var 5 personer som representerte Landsforeningen We Shall Overcome. Leder Mette Ellingsdalen, fylkesleder i Oslo og Akershus, Bjørn Ingar Pedersen, sekretær i sentralstyret, Håvard Enberg, varamedlem i WSO Oslo og Akershus, Aud Helen Henriksen og organisasjonssekretær Grete Johnsen.

Vi spiste deilig lunsj på hotellet før Eva Svendsen fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid ønsket velkommen til 5 årsjubileumet til Brukerorganisasjonskonferansen.

Erling Jahn startet dagen med å reflektere over brukernes plass i utviklingen av psykiske helsetjenester i Norge de siste 40 årene. Han er tidligere leder av Mental Helse Norge, nå leder for Nordisk forening for sosial og mental helse. Jahn gikk til kraftig angrep på psykisk helsevernloven som han mener diskriminerer mennesker med psykiske problemer. Han redegjorde godt for hvorfor psykisk helsevern bør erstattes med andre og bedre behandlingsmetoder. – All form for behandling av mennesker bør skje på et likeverdig nivå mellom bruker og behandler, sa Jahn. Han delte mange kloke tanker og ideer om hvordan behandling av mennesker med psykisk problemer bør foregå og utfordret brukerorganisasjonene til å fronte saken med en tøffere image.

Så fikk Trond F Aarre ordet og han fortalte om sin 20 år lange praksis innen psykisk helsearbeid. Aarre er spesialist i psykiatri og forfatter av boka ”Manifest for psykisk helsevern”. Han jobber ved en psykiatrisk avdeling i Nordfjord. Han fortalte at han hadde lært noe av pasientene han hadde snakket med gjennom årenes løp og at han godt kunne forstå hvorfor mange ikke liker å bli behandlet mot sin egen vilje. Aarre mener at brukernes erfaringer er viktige i behandlingsforløpet til hver enkelt og at respekt for andre mennesker ofte blir glemt i det psykiatriske systemet. – Det er de ansatte som styrer det psykiatriske systemet, og det er en nifs erkjennelse, sa Aarre. Han snakket om det psykiatriske systemet med en herlig selvironi og en ironisk tankegang om sin egen yrkesgruppe.

Gunnar Brox Haugen, leder for stiftelsen SEPREP startet sitt innlegg med kulturinnslag fra Alf Prøysen. Han snakket om moral og å ta mennesker på alvor innen psykisk helsevern. Her ble det litt ordspill rundt ordet ”bruker” og flere fra salen kom med innspill om hvilken betegnelse en person med en psykisk lidelse kan få uten å bli diskriminert. Ordene pasient, klient og forbruker ble nevnt uten at noen ble helt enig om hvilken betegnelse som var mest korrekt. Han synes det er ille at behandlingen av mennesker med psykiske problemer blir satt ut på anbud. Videre fortalte Brox Haugen om stiftelsen SEPREP og dens visjon. – Denne stiftelsen ble dannet for 21 år siden og legger til grunn respekt for det enkelte mennesket og dets iboende verdighet, fortalte Brox Haugen. At mennesker får hjelp når de trenger det er viktig, og ingen bør være nødt til å vente på hjelp til det har gått for langt var en av hans konklusjoner.

Styreleder i Erfaringskompetanse, Finn Tallakstad fortalte om fødselen til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid som er ment å være et ressurssenter for både tjenestemottakere og fagpersoner. De jobber for at brukerkompetanse i form av historier, erfaringer og kunnskap om psykiske lidelser skal bli tilgjengelig for alle mennesker i Norge. Slik vil det norske samfunnet få et nytt og fordomsfritt syn på mennesker med psykiske lidelser. Styret i Erfaringskompetanse består bl.a. av representanter for de forskjellige brukerorganisasjonene. Utdanning av brukermedarbeidere er ett av formålene til sentret og dialog mellom brukere og fagpersoner på likemannsnivå bestrebes.

På slutten av dag 1 var det åpen samtale i plenum og vi diskuterte hva som er vårt felles anliggende. Mange tok ordet og kom med innspill.

Dag 2

Hilde Hem fra Erfaringskompetanse oppsummerte fra dagen før. Hun sa at brobygging er viktig og videre så fortalte hun litt om hva formålet med nettstedet http://www.erfaringskompetanse.no er. Erfaringskompetanse.no er avhengige av at brukere deler sine historier for at fagfolk kan få en bedre forståelse av hva det innebærer å ha en psykisk lidelse og behandlingen av den som sådann. Nettstedet har også en kunnskapsbase som samler litteratur knyttet til psykisk helsearbeid, både skrevet av brukere selv og folk som jobber i det psykiatriske systemet.

Nestemann ut var Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og han delte sine tanker om hvordan erfaringskompetanse kan bli en del av utdanningen av psykisk helsearbeidere. Menneskers integritet må være essensen i et hvert forhold mellom tjenestemottaker og den som yter hjelpen, sa Karlsson. Han påpekte at det blir helt feil at teoretisk kunnskap blir ansett for å være viktigere enn den erfarte. Han mener at helsepersonell må ut i felten og at de ikke må være redde for å bli ”skitne på hendene”. Videre understreket han nok en gang at brukererfaring må sidestilles med teoretisk kunnskap og at brukere må få innflytelse innen psykisk helsearbeid på lik linje med fagpersoner.

Dagfinn Bjørgen, leder for forskningsutvalget ved Erfaringskompetanse.no presenterte forskningsutvalget og dets medlemmer. Han vil at forskere skal engasjere seg i forhold til brukererfaringer og at disse erfaringene må bli gyldiggjort for å øke forståelsen av psykiske lidelser hos fagfolk.

Utdrag fra powerpointpresentasjonen hans:

Den franske sosialfilosofen Michel Foucault
skriver i forordet til ”Galskapens historie”:

Da galskapen ved slutten av 1700-tallet ble konstituert som sinnssykdom, var dialogen brutt, separasjonen allerede utført. Alle de stotrende, ufullstendige ordene uten fast syntaks, som uttrykte enheten mellom galskap og fornuft, ble støtt ut i glemselen. Psykiatriens språk, som er fornuftens monolog over galskapen, kunne bare opprettes på grunnlag av en slik stillhet. (Foucault, 2000, s 18).

Vi trenger ny forskning som har erfaringskompetanse som grunnlag for ny tenkning innen psykisk helsefeltet, sa Bjørgen.

Jan Magne Sørensen, leder i Hvite Ørn holdt det avsluttende foredraget. Han presenterte cv-en sin og prosjekter han har vært delaktig i, bl.a. etableringen av et Alternativsenter i Halden. Han fortalte litt om sine psykoseerfaringer og diagnosen schizofreni som han har fått. Sørensen var den eneste som tok utfordringen om å redegjøre for hva brukerorganisasjonene mener er viktig å få ut til akademia og praksisfelt. Han ser viktigheten av at erfaringskonsulenter underviser helsepersonell. Emner som hvordan behandlingen opplevdes og hva som kan gjøres annerledes bør diskuteres med helseforetakene, sa lederen i Hvite Ørn. Mange brukere vet mer om sin egen lidelse enn spesialistene, fortalte Sørensen.

På slutten av konferansen satt vi i ring og mange tanker og ideer rundt informasjonen vi fikk og det som ble sagt ble løftet fram og diskutert. En felles kamp for medisinfrie døgnåpne akuttilbud ved alle landets helseforetak var et av forslagene som kom opp. Vi må være mer handlekraftige enn byråkratene, sa undertegnende, som også har en ide om en veiledningsbrosjyre for mennesker som vil ut av psykiatrisk behandling.

Det ble også tid til en omvisning på Sagatun brukerstyrte senter før vi reiste hjemover og der fikk vi se filmen om hvordan sentret ble til. Et spennende hus med mange muligheter.