Archive for desember, 2010

Nyttårstale 2010 – Lest på WSO’s nyttårsfeiring

31.12.10

Når vi nå snart går inn i 2011 så vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre trofaste medlemmer og selvfølgelig de som meldte seg inn mot slutten av dette året for støtten. Jo flere medlemmer jo mer slagkraftig blir vi som forening og jo lettere blir det å effektivisere kampen for å bli tatt på alvor av psykiatrien og for at vår iver etter å skape et helsevesen der alle får anledning til å være ekspert i eget liv ikke blir tilgodesett. Alle mennesker bør få anledning til å ta selvstendige avgjørelser i saker som angår en selv

Mange av våre samarbeidspartnere har gjennom årenes løp fått innflytelse i politikken, både her i Norge og internasjonalt og deres intense arbeid begynner nå å bære frukter. Kanskje har vi nå en mulighet til å avvikle den omfattende bruken av tvang som foregår på psykiatriske sykehus verden over, med loven i hånd. Nå tenker jeg selvfølgelig på den nye menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal ivareta rettighetene til oss som kommer inn under kategorien ”Brukere av psykiske helsetjenester”.

Vi kan se begynnelsen på en ny æra hvor alle mennesker har likeverdige rettigheter, uavhengig av sosial status, etnisk tilhørighet, religiøs overbevisning eller seksuell legning, altså en verden hvor mennesker tar vare på hverandre. Norge kommer til å ratifisere (godkjenne) menneskerettighetskonvensjonen om ikke lenge. Det innebærer at man i praksis kan avvikle mye unødvendig bruk av tvang innen psykisk helsevern her i Norge.

Her er det viktig at alle holder hodet kaldt og registrerer hvert eneste lille tilfelle av noe som minner om bruk av tvang i psykiatrien. Ikke nødvendigvis bare bruk av remmer eller annen bruk av mekanisk tvang men også kamuflerte overtalelsesmetoder. Menneskerettighetskonvensjonen kan tolkes dit hen at frihetsberøvelse og krenking av privatlivets fred er straffbare forhold. Dette blir full kræsj med psykisk helsevernloven og dermed så får vi bare fortsette arbeidet med å finne andre likestillte måter å møte mennesker i krise med.

Å bli møtt med tillit og respekt kan være det lille ekstra som skal til for å kunne føle seg som et selvstendig menneske. Det gir grobunn for et konstruktivt samarbeide og vil nok føre til raskere tilfriskning for personen som er under behandling.

Mange gode ønsker for det nye året!

Høringsuttalelse

19.12.10

til Helse- og Omsorgsdepartementet
fra fylkeslaget WSO Oslo og Akershus av Landsforeningen We Shall Overcome

Vi i WSO Oslo og Akershus har noen tanker om hvordan fremtidens psykiatri bør være. Vi ser for oss en psykiatri som er basert på ivaretakelse av enkeltindividets autonomi, menneskerettigheter og integritet.

Her ligger det vel klart i kortene hva vi mener om den overdrevne bruken av tvang som foregår i helseforetakene i dag. Vi mener at psykisk helsevernloven i sin helhet bør avskaffes og at det bør etableres likeverdige og frivillige tilbud med brukeren selv i fokus. Dette er helt i tråd med den nye Menneskerettighetskonvensjonen. Alle mennesker er født frie og bør forbli det. Psykiatriens inngripen i menneskers privatliv er en krenkelse av alvorlig karakter.

Vi mener at det er en umulighet å få et menneske til å samarbeide mens personen er underlagt et ”tvangsregime” som jo psykiatrien i aller høyeste grad er og de fleste av våre medlemmer / personer i vår målgruppe støtter opp under denne påstanden. Spørsmålet er jo om hvorvidt psykiatrien provoserer fram kriminelle forhold etter utskrivelse eller ikke. Hadde brukeren blitt vist respekt og tillit så kunne slike forhold vært unngått.

We Shall Overcome er ingen stor forening men vi representerer en forsømt gruppe som har vært utsatt for mye tvang i psykiatrien eller overgrep / menneskerettighetsbrudd og vi krever å bli hørt i den pågående debatten om psykiatrien i Norge som er blant de mest totalitære systemene i verden.

Avslutningsvis så ønsker vi å fremme en appell til ansvarlige helsemyndigheter og den er som følger:

Ratifiser Menneskerettighetskonvensjonen NÅ!
Stopp menneskerettighetsbruddene i psykiatrien UMIDDELBART!

WSO Oslo og Akershus